หมวดวิชา

วิชาเรียน

ท่านนบีละหมาดอย่างไร?
หนังสือกุรอานแปลไทย
อัลกุรอานและมัจลิสอิลม่ี
อัลหะดีษ
ประวัติศาสตร์และซีเราะฮฺ
เตาฮีดและฟิกฮฺ
ตัรบียะฮฺ พัฒนาตนเอง
ครอบครัว
ข่าวสาร, รัฐศาสตร์, การเมือง, สถานการณ์ร่วมสมัย
สุขศึกษา
ภาษา, วัฒนธรรม, สังคม
ศิลปะ